Σπουδαιότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2016

Σπουδαιότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2016

Α.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Δημοτικοί κ.λπ. φόροι

Δικαιώματα  υδροληψίας  επί  εμπορίου ποσίμων (ιαματικών ή μη) υδάτων ( Μηνός  Ιουλίου)
Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. ( Μηνός Ιουλίου – για μη υπόχρεους στο Φ.Π.Α.).
Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (Ιουλίου –για μη υπόχρεους στον Φ.Π.Α.).
Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α.

Ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου (κατά τον μήνα Ιούλιο)
10 Αυγούστου 2016
Φορολογία εισοδήματος

Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για συμμετοχή  σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (φορολογικό έτος 2015)
Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών (Ιουλίου)
Υποχρεώσεις από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου

Χαρτόσημο δανείων ( Ιουλίου)
Ημερολόγιο διαφημίσεων ( Καταχωρήσεις μηνών  Μαΐου – Ιουνίου)
16 Αυγούστου 2016
Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α.

Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης από υποκείμενους χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και λοιπά πρόσωπα (Περίοδος μηνός  Ιουλίου)
Υποχρεώσεις από τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου

Δήλωση απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας (τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου)
Ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές διαφημίσεις (Μηνός Ιουλίου)

Διαβίβαση στοιχείων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Διαβίβαση μηνιαίων  στοιχείων  στη Γ.Γ.Δ.Ε. από Τράπεζες, Ιδρύματα πληρωμών, ΕΛ.ΤΑ. ( περιόδου μηνός  Ιουλίου)
22 Αυγούστου 2016
Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α.

Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Ιουλίου)
Ειδικός φόρος πολυτελείας (Ιουλίου)
26 Αυγούστου 2016
Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων

Παρακρατούμενοι φόροι  για  πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ( καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής  εντός μηνός Ιουνίου) – Υποβολή της  σχετικής δήλωσης
Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Υποβολή εντύπων για απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών ( περιόδου  Ιουνίου)
29 Αυγούστου 2016
Φορολογία εισοδήματος

Καταβολή της 3ης δόσης (από τις 7) του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υπέβαλαν δήλωση τον Ιούνιο του 2016
Καταβολή της 2ης δόσης (από τις 6) του φόρου εισοδήματος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που υπέβαλαν δήλωση τον Ιούλιο του 2016
Δηλώσεις παρακρατουμένων φόρων

Παρακράτηση φόρου  επί του εισοδήματος  από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.) και συντάξεις ( Μηνός  Ιουνίου)
Παρακράτηση φόρου κατά την πληρωμή  εφ΄άπαξ αποζημιώσεως που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ( κατά τον μήνα  Ιούνιο)
Παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (περίοδος μηνός Ιουνίου)

Παρακρατούμενοι φόροι σε πληρωμές μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων (επί  πραγματοποίησης  της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής εντός του Ιουνίου) – Καταβολή  του οικείου φόρου
Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες (περιόδου μηνός  Ιουνίου)
Παρακράτηση φόρου σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενοικιαστές δημοσίων, δημοτικών ή λιμενικών προσόδων (Μηνός  Ιουνίου)
Παρακράτηση φόρου από φορείς της  Γενικής Κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα ( Ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ. 2 και ΠΟΛ. 1028/20.01.2014) ( Μηνός  Ιουνίου)

Προσωρινή δήλωση απόδοσης από τους δικηγορικούς συλλόγους  του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών και παρακρατούμενου φόρου επί των μερισμάτων ( Ιουνίου)
Λοιπές περιπτώσεις παρακράτησης φόρου

Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Ιουνίου)
Υποχρεώσεις από άλλες διατάξεις

Μισθωτήρια συμβόλαια ( καταχώρηση  μισθώσεων  με έναρξη διαρκείας  από  τον μήνα Ιούλιο)
Δημοτικοί κ.λπ. φόροι

Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ. ( Μηνός Ιουλίου – για υπόχρεους στον Φ.Π.Α.)
Τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. (Ιουλίου – για υπόχρεους στον Φ.Π.Α).
Τέλος παρεπιδημούντων επί ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (Motels, ξενοδοχείων, bungalows κ.λπ. – : Ιουλίου)
Υποχρεώσεις από τον Φ.Π.Α.

Υποβολή (περιοδικής) δήλωσης ΦΠΑ για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του Κ.Φ.Α.Σ. (φορολογική περίοδος μηνός  Ιουλίου)
Υποβολή περιοδικής δήλωσης επί οριστικής παύσης των εργασιών ( εντός του  Ιουλίου)
Υποβολή στατιστικής δήλωσης (INTRASTAT) (Περίοδος Ιουλίου)
Εισφορά επί χορηγήσεων  σε συνάλλαγμα (για χορηγήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του Ιουλίου)
Τηλεοπτικά δικαιώματα αθλητικών σωματείων (Περιόδου Ιουλίου)

Β. Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις                        

Υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων (Μισθολογική περίοδος Ιουλίου)
Υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων (Μισθολογική περίοδος  Ιουλίου)
Υποβολή Α.Π.Δ. Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. & Ο.Τ.Α. (Μισθολογική περίοδος Ιουνίου)
31 Αυγούστου 2016

Σπουδαιότερες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2016

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *